පින්තූර ටිකක්! Sundown!


IMG_0521IMG_0537IMG_0568IMG_0578IMG_0579IMG_0581IMG_0583IMG_0584IMG_0619IMG_0627 Hiru 1

Sundown, Mirissa, Sri Lanka (taken by me).

//Mirissa and its breathtaking sandy beach pretty much transforms your dreams and visions of a tropical paradise into an everyday reality.

Located close to the Southern tip of the Island of Sri Lanka and only about 200 km from the Equator, this secluded crescent shaped beach is the perfect place to sit back, relax and forget about all the hussle and bussle of your other life that’s a million miles away.

This small sandy tropical beach boasts some of Sri Lanka’s best and most stunning sunsets and sunrises.//

For more details please visit Mirissa.com

Advertisements

13 Comments

Filed under Photography

13 responses to “පින්තූර ටිකක්! Sundown!

 1. Pingback: පින්තූර ටිකක්! Sundown! | සතුටු වැස්ස බ්ලොග් කියවනය

 2. බොහොම ලස්සනයි.

  • ඔබට බොහොම තුති විචා, බලමු වචන නොළියා , දකින දේ කියන්න ඉදිරියට. 🙂

 3. Is this the Pacific?
  I won’t let the sun go down on me…I won’t let the sun go down…

 4. Pra Jay

  Looked and admired.

 5. Anonymous

  wow…..

  NK

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s