නිහැඬියාව!


img_1727img_1729img_1743img_1771img_1809img_1821img_1824

Advertisements

13 Comments

Filed under Photography

13 responses to “නිහැඬියාව!

 1. පොඩි දිරිමත් කිරීමක් වශයෙන් ඔබ ලියන දෙයින් මෙන්ම ඔබේ ඡායාරූප පමණක් ඇති පෝස්ට් වලිනුත් අඩු වශයෙන් මම සතුටක් ලබනවා. (සිංදු තේරීම් වලටත් කැමති වුණත් ඉන්න තැන අනුව සින්දු අහන එකනම් හැම විටම කරන්න වෙන්නේ නැහැ.)

  • ඔබේ දිරි ගැන්වීමේ වචන ටික සතුටක්. මට සතුටක් ඇති කරන සිතිවිලි, දර්ශන හා ගීත වලින් ඔබත සතුටු වනවා නම්, එය මට අමතර සතුටක්. 🙂

 2. Pra Jay

  Wow!

 3. Anonymous

  නිහැඩියාව හඳුනගන්න මම අසමත් වගේ

  • හඳුනාගන්න අසමත්කමත්, සමත් කමක්නේ. 🙂
   මෙහෙමයි, රසවින්දනය විවිධයිනේ.

  • Hikis! Canberra is Australia’s largest inland city! 😀
   (inland = in the middle of a country, away from the sea)

 4. අර දෙවනියට තියෙන එක නං පස්ටයි. උස්සන්නද හැබෑටම..

 5. “නිහැඩියාව” අවස්ථාව එන තුරු පමණයි.