සුන්දර දසුන් (1)


img_1718img_1720img_1722img_1726img_1727img_1728

මේ හැම පින්තුරෙකම දර අතු තියන නිසා (සුන්)දර දසුන් කියා වත් මේවාට කියමු. තේරීමක් නොකරපු නිසා, දෙවරක් ගත්තු එකම තැනක පින්තූරයක්  යලිත් පළ  වීම බැහැර කරන්න නොහැකියි.

Advertisements

5 Comments

Filed under Photography

5 responses to “සුන්දර දසුන් (1)

  1. Anonymous

    දර ඉපල් ටික කපල දාන්න තරම් හිතුනා,

  2. නැත්නම් “සුන් දර ද සුන්” කියන්නත් පුළුවන්!

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s