දවසක්දා හැන්දෑවක!


IMG_0563 (2)IMG_0564IMG_0566IMG_0567IMG_0569 (2)IMG_0569IMG_0572IMG_0575 (2)IMG_0576IMG_0577IMG_0578IMG_0580IMG_0581

සංස්කරණය නොකළ චායාරූප. වචන ඕනෙත් නැහැ නේද? මේ ලංකාවේ දකුණු වෙරළක්.  මා ඉදිරියෙන් හිටිය කෙනාත්, මා වගේම ඒ සුන්දර දසුනේ කිමිදෙමින් සිටිය වග මේ පින්තූරම සාක්ෂි දරනවා ඇති. උදේට හිරු පායා, හවසට බැස යන (පෘථිවිය කැරකෙනවා කියමින් මේක අවුල් නොකර ගම්මු), මේ ලෝකයේ ස්වභාවික දර්ශන, සිතා මතා රසවිඳින එකම සත්ත්වයා අප විතරයි.

 

ප.ලි.

මා නම් සුපුරුදු පරිදි සිටියේ, පොතක් බලමින් නම් නොවේ. ඒ වගේම පතුලක් බැලීමට ආසන්නවත් නොවේ.

Advertisements

6 Comments

Filed under Photography

6 responses to “දවසක්දා හැන්දෑවක!

  1. Pra Jay

    Your photography is sublime as usual. But your words too have something poetic in them. Not the usual accepted poetic manner but something that makes a person feel that he / she is reading something special.

  2. ටිකක් අමුතුයි. ගති.. ලස්සනයි..
    ලංකාවට 🇱🇰 ආවද

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.