ඈත කඳු හා මෑත සිතිවිළි!


IMG_2674IMG_2676

උදේ පහ මාරට පමණ.

පහත පින්තූර  ගත්තේ හවස අටට විතර. අද විවේකී  දිනයක් වුවත්, දැන් ලියන්න වෙලාවක් නැහැ.  මා, මල් පැල  වලට වතුර දැමුව පසු ගත්තු පින්තූර  කිහිපයක්. මේවායේ විශේෂත්වයක් නැහැ. ගත්තු අනුපිළිවෙලටම තමා තියෙන්නේ. හෙට අනික් ටික දමන විට, යමක් ලියන්න උත්සහ කරමු. දැන් රෑ  වුණා  වැඩියි.

IMG_2679IMG_2681IMG_2682IMG_2683IMG_2684IMG_2685IMG_2686IMG_2688IMG_2689IMG_2691

 

Advertisements

2 Comments

Filed under Photography

2 responses to “ඈත කඳු හා මෑත සිතිවිළි!

  1. pra jay

    Deep

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.