ඇරඹුම!


IMG_2706IMG_2707IMG_2709IMG_2710IMG_2712IMG_2713IMG_2714IMG_2717IMG_2718IMG_2719IMG_2720IMG_2721IMG_2722

ඊයේ උදේ යම් දෙයකට මට නගරයට යන්න වුණා. වෙනද වගේ වැඩට යන්න හෝ ඉක්මනින් ගෙදර එන්නට හෝ අවශ්‍යතාවයක් නොතිබුණ  නිසා, මා කැමරාවත් අරන් ගියා කොයිකටත් කියා. ගෙදර ඇවිත්ව බලන විට මා පොටෝ 99 ක් අරගෙන. වසර අවසන් වන්නට පෙර, ඒ ගත්තු ටික, කිසිම සංස්කරණයක් නොකරම මෙහි දමන්න හිතුව.

Advertisements

2 Comments

Filed under Photography

2 responses to “ඇරඹුම!

  1. pra jay

    spectacular

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.