මැද!


ගත්තු විදිහටම දමන මේ පින්තූර  වලින් පරිසරයේ ඇත්ත හැටි යන්තමින් හෝ කියනවා.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Photography

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.