මේ උයන්තෙරේ……!


IMG_3000IMG_3008IMG_3009IMG_3011

මේ උයන්තෙරේ, මේ තුරු සෙවණේ, ……..ඔබේ සිනා

Advertisements

2 Comments

Filed under Nature, Photography

2 responses to “මේ උයන්තෙරේ……!

  1. සිහින දේශයෙන්? වාව්…

  2. සිහින දේශයක් නොවේ කල්‍යාණ. ස්තුතියි! 🙂

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.