අළුත් වැස්සකට පසු!


IMG_3013.jpgIMG_3058IMG_3060

මේ පින්තූර වලින් දැක්වෙන පරිසරය ගැන ලියන්න මට සමර්තකමක් නැහැ. මා හිතන්නේ එම චායාරූප නරඹන විට අපගේ සිතට නැගෙන්නේ වෙනස් සිතිවිලි වෙන්න පුළුවන්. කුමක් නිසා හෝ එහි තියන හුදකලා ගතිය, මගේ සිතට මෙලන්කොලි හැඟීම් ඇති කරනවා.

මේ අවුරුද්දට හරියට වැඩට යන්න වෙනවා හෙට. සිතට දැනෙන්නේ කම්මැලි කමක්. වැඩට ගිහින් පළමු පැය  දෙක ගෙවුනාට පසුව, සුපුරුදු පරිසරයට (හැම නිවාඩුවකින් ම පසුව වගේ) යලි හැඩ  ගැසෙනු ඇති.

 

4 Comments

02/04/2018 · 22:11

4 responses to “අළුත් වැස්සකට පසු!

  1. සේයා සටහන් ටික ගීයෙන් දෙන හැඟීම් මනාව කුළුගන්වනවා රයිගම්

  2. ස්තුතියි ගුණේ!

  3. pra jay

    Melancholy? Hmm wonder why.
    I would have felt very relaxed and elated.

  4. Yes, the actual place is a tranquil beauty. Sad feelings are because of not being able to spend more time there and (as always) not being able to have a longer holiday. 🙂