අළුත් වැස්සකට පසු!


IMG_3013.jpgIMG_3058IMG_3060

මේ පින්තූර වලින් දැක්වෙන පරිසරය ගැන ලියන්න මට සමර්තකමක් නැහැ. මා හිතන්නේ එම චායාරූප නරඹන විට අපගේ සිතට නැගෙන්නේ වෙනස් සිතිවිලි වෙන්න පුළුවන්. කුමක් නිසා හෝ එහි තියන හුදකලා ගතිය, මගේ සිතට මෙලන්කොලි හැඟීම් ඇති කරනවා.

මේ අවුරුද්දට හරියට වැඩට යන්න වෙනවා හෙට. සිතට දැනෙන්නේ කම්මැලි කමක්. වැඩට ගිහින් පළමු පැය  දෙක ගෙවුනාට පසුව, සුපුරුදු පරිසරයට (හැම නිවාඩුවකින් ම පසුව වගේ) යලි හැඩ  ගැසෙනු ඇති.

 

4 Comments

02/04/2018 · 22:11

4 responses to “අළුත් වැස්සකට පසු!

  1. සේයා සටහන් ටික ගීයෙන් දෙන හැඟීම් මනාව කුළුගන්වනවා රයිගම්

  2. ස්තුතියි ගුණේ!

  3. pra jay

    Melancholy? Hmm wonder why.
    I would have felt very relaxed and elated.

  4. Yes, the actual place is a tranquil beauty. Sad feelings are because of not being able to spend more time there and (as always) not being able to have a longer holiday. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.