නුබ හා මා!


IMG_3354GatesIMG_3330IMG_3331IMG_3332IMG_3334IMG_3339IMG_3342IMG_3343IMG_3345IMG_3346IMG_3347IMG_3348IMG_3351IMG_3353

Advertisements

4 Comments

Filed under Nature, Photography

4 responses to “නුබ හා මා!

  1. නුබ විතරයිනේ! කෝ මා?

  2. pra jay

    Gives a bit of a apocalyptic feeling !