සැන්දෑ වළා පෙළින් එබී….!


IMG_3378IMG_3379IMG_3381IMG_3382IMG_3387

දැන් ටිකකට පෙර  දුටු අහස, ඒ ආකාරයෙන්ම නොවූවත්, යන්තමින් මේ රූප පෙළ පෙන්වනවා. සැබෑ දර්ශනය මගේ කැමරාවේ සටහන් කරන්න තවම බැහැ. මී බඳුන් පිරී ඉතිරෙන මේ රෑ  යාමයේ, රසවත් ගීතයක් වත් අහමු.

 

IMG_3394

බඳුන් පිරී ඉතිරෙන මී ලඳුන ලවන් නුරා………….

6 Comments

Filed under Photography

6 responses to “සැන්දෑ වළා පෙළින් එබී….!

  1. indumathie adikari

    සුන්දරයි .ගීයත් සේයා රූ සියල්ලමත් සුන්දරයි .

  2. ඔව් ඉන්දු, ගීතයත්, පරිසරයත් සුන්දරයි. මධු විතක් තිබුණොත්, තවත් සුන්දරයි!

  3. pra jay

    Dark period of Rye-Village.

  4. සැන්දෑ වළාවන් පා වුනොත් කොහොමද ?

  5. එහෙනම් ඉතින්, වැල්ලේ තනි වෙන්න තමා වෙන්නේ මනෝ!