සිහින ලොවෙන් ආවා මතකයි!


IMG_3524IMG_3525IMG_3539IMG_3549

Advertisements

10 Comments

Filed under Nature, Photography

10 responses to “සිහින ලොවෙන් ආවා මතකයි!

 1. pajayatunga

  Well, I think your Autumn photos are the most beautiful. I’m not sure about the artistic aspect; I am not qualified to judge that. But, they simply look prettier.

 2. I am not a highly-skilled or trained photographer. I just enjoy the nature as you do, Pra!

 3. pajayatunga

  What I tried to say was that your autumn scenes look prettier than other seasons.

 4. indumathie adikari

  හරිම ලස්සනයි !කරුණාකර ඉංග්‍රීසි ගීත දමද්දී lyrics සමඟ ඇති ගීත දමන්න .[හැකිනම් පමණයි හොඳේ ]

 5. He he!! The reason could be that I am getting better at capturing the scene! 🙂

 6. indumathie adikari

  ගොඩක් ස්තුතියි රයිගම් !

 7. ගණන් ගන්න එපා!

 8. Thank you! 🙂

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.