සිහින ලොවෙන් ආවා මතකයි!


IMG_3524IMG_3525IMG_3539IMG_3549

Advertisements

10 Comments

Filed under Nature, Photography

10 responses to “සිහින ලොවෙන් ආවා මතකයි!

  1. pajayatunga

    Well, I think your Autumn photos are the most beautiful. I’m not sure about the artistic aspect; I am not qualified to judge that. But, they simply look prettier.

  2. indumathie adikari

    හරිම ලස්සනයි !කරුණාකර ඉංග්‍රීසි ගීත දමද්දී lyrics සමඟ ඇති ගීත දමන්න .[හැකිනම් පමණයි හොඳේ ]

  3. indumathie adikari

    ගොඩක් ස්තුතියි රයිගම් !

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.