රාත්‍රියට වරද පටවමු!


IMG_0766 (3)IMG_0767 (2)IMG_0769 (3)

(තබ්බෝව ජලාශය පිරී  ඉතිරී  ගිය මොහොතක්).

Advertisements

Leave a comment

Filed under Photography

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.