රාත්‍රියට වරද පටවමු!


IMG_0766 (3)IMG_0767 (2)IMG_0769 (3)

(තබ්බෝව ජලාශය පිරී  ඉතිරී  ගිය මොහොතක්).

Advertisements

Comments Off on රාත්‍රියට වරද පටවමු!

Filed under Photography

Comments are closed.