නෙතුවැල් මැළවී……!


IMG_1393IMG_1390IMG_1391IMG_1392

Advertisements

2 Comments

Filed under Photography

2 responses to “නෙතුවැල් මැළවී……!

  1. සිකුරාදා උනත් අද නම් කොහොමත් මහා මැළවුන දවසක්.

  2. මනෝටත් එහෙමද? මාත් කම්මැලි කමට පරණ පොටෝ ටිකක් ඇවිස්සුවා. ඔය කිසියම් කාලයක, මා අසනීපව සිටිද්දී ගත්තු පින්තුර ටිකක්.

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.