වර්තමානයේ සුවඳ සොයා….!


IMG_3657IMG_3660IMG_3662IMG_3663IMG_3666IMG_3668IMG_3670

කියවූ පොත් ඇසුරින් පොර ටෝක් දෙන සමහරුන්, තමන් සිතන දේවල් කියන විට ඒවා ඇබ්සලුට් රබිෂ් නැත්නම් අත්‍යන්ත විකාර බවට පත්වන්නේ මොකද කියන එක සමහරවිට ඔබටත් සිතිලා ඇති. එහෙම නම් අපි සරල ගීතයක් අහමු.

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Nature, Photography

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.