ගම් ගස්!


IMG_3609IMG_3613IMG_3610IMG_3637

ඕස්ට්‍රේලියානු වනාන්තර වලින් 75%  ක තියෙන්නේ ඉයුකලිප්ටස් නැත්නම් ගම් ගස්. ඕස්ට්‍රේලියානු බිම හා තස්මෙනියාව නිජ බිම කරගත් ගම්  ගස් විශේෂ 700 කට වඩා තියනවා කියනවා. ලෝකයේ තියන උසම, මල් හට ගන්නා ගස් වර්ගය ගම්  ගස් යයි කියවෙනවා.

පොල් ගස් වගේම, විශේෂ ප්‍රයෝජන රාශියක් තියන ගම්  ගස් වල කොළ කන්නේ නම්, කොආලාවන් පමණයි. වසරින් වසර මහත්වෙන කඳට ඉඩ දෙන්න පොත්ත හැලී  යාමත් ගම්  ගස් වල ලක්ෂණයක්. විවිධ ගම්  ගස් විශේෂ වල, පොත්තත් වෙනස්. දිගට තීරු මෙන් ගැලවී වැටෙන පොතු ඇති ගම්  ගස් ටිකක් තමා මේ.

4 Comments

Filed under Nature

4 responses to “ගම් ගස්!

  1. pra jay

    No koalas?

  2. This is a nature reserve Pra. There are a few koalas in one part. I believe that their movements are restricted by fences.