හෙන්දිරික්ක මල් නැති හවසක්!


IMG_3728IMG_3729IMG_3730IMG_3731IMG_3732IMG_3735IMG_3737

Advertisements

4 Comments

Filed under Nature, Photography

4 responses to “හෙන්දිරික්ක මල් නැති හවසක්!

  1. pra jay

    Fiery