නිරුවත් නුවන!


IMG_4297IMG_4302IMG_4308

ඩැන්ඩලයන් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වල් පැලයක් ලෙස තණබිම් වල හා ගෙවතු වල වැවෙන දෙයක්. තණබිම් කියුවේ, ඒකීය තෘණ වර්ගයකින් හැදුව සෙල්ලම් පිට්ටනි, උද්‍යාන හා ගෙවතු බිම්. එහෙම වුවත් ඩැන්ඩලයන් වල පෝෂණ ගුණ විශාල සංඛ්‍යාවක් තියනවා කියා කියනවා.  ඔවැනි කියුම් වල ඇත්ත නැත්ත එතරම්ම පැහැදිලි නැහැ.

කහ ලෙස අප ඉවීම් වලට භාවිතා කරන පැළෑටියේ ද ඔවැනිම ඖශධිය හා පෝෂණ ගුණ ඇතැයි පෙති හදා විකුණනවා. මා නරඹපු පර්යේෂණ වැඩසටහනක දුටුවේ, එම කහ පෙති ගත්තු හා බොරු පෙති ගත්තු දෙපිරිස අතර අර කියුව සෞඛ්‍යමය ප්‍රතිලාභ දකින්න නොලැබුණ  වගයි.

එතනින් කියවෙන්නේ සමහරවිට ප්‍රතිලාභ නැති වග නොවේ. කහ, ව්‍යන්ජනයකට දැමීම හෝ ඩැන්ඩලයන් සලාදයක් හදා කෑම හා ඔය පාමසියේ තියන පෙති අරන් බීම කියන්නේ දෙකක්.

 

 

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Nature, Opinion, Photography

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.