වැසි දිනයක……


IMG_4244IMG_4282IMG_4288IMG_4315IMG_4373

 

Advertisements

4 Comments

Filed under Photography

4 responses to “වැසි දිනයක……

  1. අපේ ගස් වල නම් මල් හේදිලා වැස්සට. කමක් නැහැ රයිගම්ට හරි ලස්සනට මල් පිපිලා තියෙනවානේ.

  2. අපටත් වැස්සා. ගොඩ කාලෙකට පස්සේ පොළව තෙමෙන්න වැස්සේ. ඔය මල් ඉතා කුඩා එව්වා. සමහරවිට දකින්නෙත් නැහැ.

  3. pra jay

    Not gloomy at all

  4. Taken not today! 🙂

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.