ක්ෂිතිජයේ සෞන්දර්යය විඳින්නන් ඕනෑ කර තිබේ!


පරණ පින්තූර තුනක්. පින්තූර වලට වචන එබීමත් අනවශ්‍ය දෙයක්.  

3 Comments

Filed under Photography

3 responses to “ක්ෂිතිජයේ සෞන්දර්යය විඳින්නන් ඕනෑ කර තිබේ!

  1. පින්තූර වලට වචන එබුවාම ඒ පින්තුර එක රාමුවක් ඇතුලේ හිර වෙන්නත් පුළුවන්.

  2. රාමු නොකරන සිතිවිළි නම්? 🙂