ක්ෂිතිජයේ සෞන්දර්යය විඳින්නන් ඕනෑ කර තිබේ!


පරණ පින්තූර තුනක්. පින්තූර වලට වචන එබීමත් අනවශ්‍ය දෙයක්.  

Advertisements

3 Comments

Filed under Photography

3 responses to “ක්ෂිතිජයේ සෞන්දර්යය විඳින්නන් ඕනෑ කර තිබේ!

  1. පින්තූර වලට වචන එබුවාම ඒ පින්තුර එක රාමුවක් ඇතුලේ හිර වෙන්නත් පුළුවන්.

  2. රාමු නොකරන සිතිවිළි නම්? 🙂

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.