නටුවෙන් නොකැඩූ මල්!


ගිම්හානයේ පළමු දිනය වන අද දහවල් ගත්තු පින්තූර  කිහිපයක්.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Photography

ඔබගේ අදහස එකතු කරන්න!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.