සිතිවිළි දිය දහරා!


මිනිසුන් බහුලව නොගැවසෙන ස්ථාන වල තියෙන්නේ හරිම චමත්කාරයක්. මිනිසුන් බහුලව ගැවසෙන තැන් පවා, සමහර කාල වලට, පාළුවට යනවා. මිනිසුන් ගොඩ නැගූ දේවල් වලින් සමහරක් අප ලෝක පුදුම ලෙස නම් කර, රස විඳිනවා.

කිසිවෙකු මේ අන්දමින් ගොඩ නගන්න ඕනිය කියා නොසිතා (එය එහෙමදැයි කියන්න හරියටම බැහැ) ගොඩ නැගුණු ස්වභාවික පරිසරයේ තියන ලෝක පුදුම ගණන අපට නම් කරන්නත් අපහසු වෙයි. තනි ශයිලයක් හෝ එයටත් කුඩා අණුවක්, මිනිසා තරම් සංකීර්ණ සත්ත්වයෙකු දක්වා පරිවර්තනය වීම කොතරම් පුදුම දෙයක් ද?

හැබැයි එහෙම දෙයකට ගතවුණ කාලය වසර වලින්ම බිලියන ගණනක්. මෙවැනි ක්‍රියාවලියක් පටාන් ගැනීම අවශ්‍ය තත්ත්ව තියන තව ග්‍රහලෝක විශ්වයේ ඇතත්, ඒවා ගණනින් විශාල ප්‍රමාණයක් නොවනවා යයි කියා, ඒ ගැන වැඩිදුර දන්නා පිරිස් කියනවනේ.

4 Comments

Filed under Photography

4 responses to “සිතිවිළි දිය දහරා!

  1. pra jay

    At this rate Mr.Rye Village might photograph the Tasmaian Tiger one of these days !

  2. @Pra Jay
    Hunting Tassie Tiger is possible. They taste nice in Summer.
    https://discover.luxury/wp-content/uploads/2019/01/cascade.png

  3. He! He!! I do not know about Tassie ones Pra. There are a few Lankan ones around! 🙂