රතු රෝස


IMG_4781IMG_4782IMG_4783IMG_4785

සාමාන්‍යයෙන් මල් වල චායාරූප ගන්න විට ඒවාට වතුර ඉසිනවා, ටිකක් අලංකාර වන්නට. ඔය මල් වල නම් තියෙන්නේ අද වැටුණු වැහි බිංදු. වහින නිසා මා වැඩිය වෙලා ගත්තේ නැහැ.

2 Comments

Filed under Nature, Photography

2 responses to “රතු රෝස

  1. pra jay

    Roses are not my favourite flowers. In fact, flowers are not among my favourite subjects as photographs. But, you do quite nice photography.

  2. Thanks Pra. I’m not crazy about them. But I like to grow flowering plants and take pictures of them whenever I can.