රතු රෝස


IMG_4781IMG_4782IMG_4783IMG_4785

සාමාන්‍යයෙන් මල් වල චායාරූප ගන්න විට ඒවාට වතුර ඉසිනවා, ටිකක් අලංකාර වන්නට. ඔය මල් වල නම් තියෙන්නේ අද වැටුණු වැහි බිංදු. වහින නිසා මා වැඩිය වෙලා ගත්තේ නැහැ.

2 Comments

Filed under Nature, Photography

2 responses to “රතු රෝස

  1. pra jay

    Roses are not my favourite flowers. In fact, flowers are not among my favourite subjects as photographs. But, you do quite nice photography.

  2. Thanks Pra. I’m not crazy about them. But I like to grow flowering plants and take pictures of them whenever I can.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.