වැසි අඳුර!


IMG_3195.jpg

ජීවිතයේ බොහෝ දේවල් විතරක් නොවේ, මුළු ජීවිතයම  අප 4 ග්රාන්ටඩ් ගන්න අවස්ථා ඕනේ තරම් තියනවා. මාත් එම කාණ්ඩයෙන් වියුක්ත කෙනෙක් නොවේ. ශරීර සෞඛ්‍යය ඉන් එකක්.

IMG_3196.jpg

අවන්හළේ  විශාල පිරිසක් හිටියේ නැහැ. එළියේ වැටෙමින් තිබුණ වැස්සේ තද බව කාලයත් එක්ක අඩු වැඩි වුණා. තාම  දවල්ට කන්න වෙලාව පැමිණ නොතිබුණ  නිසා, අප කෝපි ඇණවුම් කෙරුව.

IMG_3203.jpg

කෝපි  එනතුරු, මා අවන්හළේ  පසු කොටසට  ගිහිං පින්තූර ගත්තේ, එම දර්ශන කුඩා කාලය හා එම කාලයේ අපේ ගෙවතු සිහිකරපු නිසා.

IMG_3307.jpg

අප, එනම් මනුෂ්‍යයන් 4 ග්රාන්ටඩ් ගන්න තව දෙයක් තමා අපේ පරිසරය. තවත් දේවල් පිළිබඳව කල්පනා කිරීම ඔබටම බාර කරන්නම්.

අප සමහරවිට කියනවනේ, ඔය මානව නිදහස, ලිවීමේ හා කතා කිරීමේ නිදහස, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වැනි එව්වා කන්නද, කන්න දෙනවා නම්, බොන්න දෙනවා නම් එච්චරනේ කියා.

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Nature, Opinion, Photography